Facutly

Facutly

SCI / Facutly

The college has a research team with high education background, high professional title, strong scientific research strength and sufficient capacity for future development. There are more than 60 researchers and 5 off campus experts, including 20 professors, 27 associate professors, 17 doctoral supervisors (excluding part-time jobs), 2 new century talents from the Ministry of Education, 2 national outstanding contribution experts, 2 scholars from Chongqing's 100 Talents Program, 1 talent from Chongqing's "322 key talent project", 4 academic and technological leaders of the second session of Chongqing. There are 3 scholars in the "100 Talents Program" of Chongqing University and 5 editorial board members of international journals. There are national "thousand talents plan" committee members, national "youth thousand talents plan" committee members, national "youth top talent support plan" committee members, Chongqing "Hundred academic discipline leading talent training plan implementation measures", "Engineering high-end talent training plan implementation measures" opinion draft evaluation experts, etc.


Research groups

Analysis and algebra research group

Members: Wang xianjin, Qin Yueshi, Luo Jun, Shao Hongliang, Shu Yonglu, Zhao Xianfeng, Zhang Liangcai, Zhou Hengyu, Chen Tiancong

Dynamic system research group

Members: Huang Xiaojun, Zhu, Changrong, Zhou Yunhua, Ren Qinggang, Li Zhiqiang, Yang Xiangdong, Huang Huichi, INGO, Kong Derong, Zhang Wenda, Jiang Baojie, Wang Zhiqiang

Partial differential equation and application research group

Members: Mu Chunlai, He Chuanjiang, Liao Naian, Zhou Deqin,Liang Chuangchuang, Wu Fengyan, Wang Huaqiao

Operation andcomputingresearch group

Members: Li Shengjie, Zeng Li, Fu Shishuo, Wang Kun, Li Hanyu, Li Maojun, Zeng Fang, Dong Haiyun, Wen Luosheng, Chen Chunrong, Zhou Guoli, JiangWeisheng, Zhao Yong

Statisticalfinance mathematicsresearch group

Members: Yang Hu, Zhang Zhimin, Xu Jianwen, Li Yalian, Li Manman, Huang Guanghui, Liu Chaolin, Zhang Yingying, Wang Huiqi